Back to Top

 

Slovenci so v Republiki Hrvaški uradno priznana narodna manjšina. Kot avtohtona narodna skupnost živijo na območju severne Istre, reškega zaledja, Gorskega Kotarja, Med(ži)murja, Obkolpja in Obsotelja. Večina pripadnikov slovenske narodne skupnosti pa živi v mestih zunaj navedenih obmejnih območij; tja pa so se priselili zaradi zaposlitve, službovanja v različnih armadah - od Avstro-Ogrske, do staro in novo jugoslovanske - ter zaradi šolanja (v Zagrebu, Varaždinu, na Reki itd). Na hrvaškem popisu prebivalstva leta 1991 se je za Slovence opredelilo 22.396 oseb, na popisu leta 2011 10.517 oseb, na zadnjem popisu, ki so ga izvedli v letu 2021, je ta številka še upadla, za Slovence se je namreč izreklo 7.729 oseb. Nobenega dvoma ni, da je dejansko število etničnih Slovencev na Hrvaškem v resnici znatno višje.

Poleg pripadnikov slovenske narodne skupnosti živi na Hrvaškem po statističnih podatkih tudi 18.660 slovenskih državljanov (oktober 2023). Od tega jih ima 17.434 prijavljeno stalno bivališče, 1.226 pa jih na Hrvaškem biva začasno. 

Do osamosvojitve in demokratizacije Republike Hrvaške Slovenci niso imeli statusa manjšine.  Nova ustava iz leta 1990 je omenjala tudi slovensko manjšino in zagotavljala njeno zaščito. Hrvaška je svojo ustavo nato spremenila ter dopolnila leta 1997 in iz besedila izpustila slovensko manjšino. Svojo ustavo pa je Hrvaška ponovno spremenila leta 2010 in Slovence znova vrnila vanjo. Ustavna določila o pravicah manjšin konkretizira Ustavni zakon o pravicah narodnih manjšin na Hrvaškem iz leta 2002.  Čeprav zakon teoretično nudi širok diapazon pravic na področjih politike, manjšinske samouprave, izobraževanja, kulture in medijev, pa so Slovenci - zaradi svojega (relativno!) nizkega števila, razpršene poselitve, premajhne politične angažiranosti in precej visoke stopnje asimiliranosti - v praksi uspeli uveljaviti le malo od teh pravic.  

Slovenci imajo tudi pravico do izvolitve svojega poslanca v saboru, a le skupaj z Albanci, Črnogorci, Makedonci in Bošnjaki. Ker so ostale skupnosti številčnejše, Slovenci do sedaj niso uspeli izvoliti svojega kandidata; drži pa, da so to zares poskušali enkrat samkrat.   

Hrvaška manjšinam daje tudi možnost izvolitve svetov narodnih manjšin, ki so sistemski politično-samoupravni organi. Slovenci so se na vseh dosedanjih volitvah spoprijemali predvsem z zagotovitvijo potrebnega števila podpisov narodno opredeljenih volivcev za vložitev kandidatnih list.

Sveti obstajajo na regionalni in lokalni ravni. V županijah, kjer živi vsaj 100 Slovencev imajo ti pravico do izvolitve svojega individualnega zastopnika, v županijah kjer jih živi nad 500 (in v občinah oziroma mestih kjer jih živi nad 200), pa imajo Slovenci pravico do izvolitve sveta. Predstavnik slovenske manjšine je član Sveta narodnih manjšin pri Vladi Republike Hrvaške, ki ni voljeno telo, ima pa precejšen vpliv na manjšinsko politiko države in tudi deli državna finančna proračunska sredstva.

Hrbtenica slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem so slovenska društva, kjer se Slovenci, kakor tudi člani njihovih družin in prijatelji, srečujejo ter gojijo različne aktivnosti. Na Hrvaškem deluje petnajst slovenskih kulturnih društev in eno slovensko gospodarsko društvo. Društva so povezana v krovno organizacijo, Zvezo slovenskih društev na Hrvaškem. Nekatera društva nekajkrat letno izdajajo tudi svoja glasila.

Hrvaška zakonodaja manjšinam daje pravico do pouka v maternem jeziku na predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem nivoju. Ta pravica se postopoma uveljavlja, saj lahko šolarji na vse več šolah izberejo slovenščino kot obvezni izbirni predmet (t.i. zakonski C-model). Hkrati pa se slovenščino marsikje poučuje tudi v obliki dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture z učiteljicami iz Slovenije.

Edina slovenska skupnost, ki je deležna tudi verske oskrbe v slovenskem jeziku, je zagrebška. Duhovnik prihaja iz Slovenije.

 

Obisk ministra Arčona pri slovenski manjšini na Hrvaškem

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je v ponedeljek, 8. aprila 2024, mudil na Hrvaškem. O stvarnosti in izzivih se je pogovarjal z vodstvom krovne organizacije Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, se srečal s predsednikom…

Ciljni raziskovalni projekt INV za slovensko skupnost na Hrvaškem

Oktobra lansko leto se je v okviru Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) začel večletni projekt z naslovom Slovenska skupnost na Hrvaškem v sodobnem kontekstu: analiza socialno-ekonomskega položaja in odnosa njenih pripadnikov do slovenskega jezika ter kulturne in politične participacije. Projekt…

Velikonočna razstava v Slovenskem domu v Zagrebu

V Slovenskem domu v Zagrebu so ob prihodu prihajajočih velikonočnih praznikov pripravili tradicionalno razstavo.  Članice sekcije Šopek so pripravile pisano paleto pirhov tokrat z abstraktnimi in slovenskimi motivi. Sekcijo, ki prav letos praznuje 18 let delovanja in tako postaja polnoletna…

Letna skupščina SKD Lipa Zadar in praznovanje Prešernovega dne

Na letni skupščini Slovenskega kulturnega društva Lipa Zadar in praznovanju slovenskega kulturnega praznika Prešernovega dne so se 16. februarja 2024 v restavraciji Galija zbrali številni člani društva. Za dogodek so pripravili poseben program in kasneje pogostitev. Prispevek o dogodku je…

V Zadru so dan žena obeležili z razstavo Karmen Donđivić - Barve trenutka

Slovensko kulturno društvo Lipa Zadar je za mednarodni dan žena v Mestni knjižnici Zadar organiziralo razstavo fotografij Karmen Donđivić z naslovom Barve trenutka. Razstavo so otvorili 4. marca, odprta je bila do 12. marca. Vabljeni k branju prispevka, ki ga…

V Planici pregled prvega leta delovanja Zamejske gospodarske koordinacije in načrti za leto 2024

V Planici je 19.1.2024 potekala prva letna konferenca Zamejske gospodarske koordinacije, na kateri so iskali odgovore na vprašanje, kako aktualne izzive v gospodarstvu spremeniti v priložnosti tudi v okviru okrepljenega čezmejnega sodelovanja. Zamejstvo je naravno gospodarsko zaledje Slovenije in ima…

Bibliobusiranje – Srečanje novomeške in karlovške potujoče knjižnice na Hrvaškem

Potujoči knjižnici Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in Mestne knjižnice »Ivan Goran Kovačić« Karlovec sta se predstavili na območju, kjer živijo tudi pripadniki slovenske narodnostne skupnosti na Hrvaškem.  Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Mestna knjižnica »Ivan Goran Kovačić« Karlovec sta…

Literarni natečaj za učence slovenščine na Hrvaškem

Z veseljem vas obveščamo, da Zveza slovenskih društev na Hrvaškem s podporo Ministrstva za znanost in izobraževanje RH, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Slovenskega doma KPD Bazovica z Reke objavlja razpis za literarni natečaj z naslovom »Z domišljijo…

Folklorna skupina KPD Bazovica na festivalu v Herceg-Novem

Folklorna skupina KPD Bazovica se je z veseljem odzvala vabilu organizatorjev (Staro mestno jedro Herceg Novi in Turistično društvo Zelenika) in v tednu od 19. do 25. avgusta sodelovala na 19. festivalu S pesmijo in plesom po Hercegnovem. Vabljeni k…

Zveza slovenskih društev na Hrvaškem

 

Zveza slovenskih društev na Hrvaškem je krovna organizacija vseh slovenskih društev na Hrvaškem.

Njena osnovna naloga je organizacija, združevanje in povezovanje vseh slovenskih društev na Hrvaškem ter oblikovanje skupnih stališč do Republike Slovenije in Republike Hrvaške. 

Položaj Slovencev na Hrvaškem se je spremenil leta 1991, ko je razpadla Socialistična federativna republika Jugoslavija (SFRJ) in sta nastali novi državi, Slovenija in Hrvaška. Tedaj so Slovenci na Hrvaškem postali nacionalna manjšina.

Zaradi nove ureditve je med Slovenci na Hrvaškem nastala močna potreba po povezovanju. 30. januarja leta 1992 je nastala Zveza Slovencev v Republiki Hrvaški. Njen predsednik je bil Vinko Žibert iz Kulturno prosvetnega društva Slovenski dom Bazovica na Reki, kjer je bil tudi sedež zveze.

Štiri leta pozneje, leta 1996, je na pobudo delegatov Slovenskega doma Zagreb zveza dopolnila svoj statut in se preimenovala v Zvezo slovenskih društev na Hrvaškem. Sedež zveze se je preselil v Zagreb, novi predsednik pa je postal Darko Šonc, predsednik Kulturno-prosvetnega društva Slovenski dom iz Zagreba.

Na volilni skupščini leta 2018 je nova predsednica postala Barbara Riman z Reke.

 

Društvo slovenski dom Zagreb

 

Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom v Zagrebu nepretrgano deluje že od leta 1929. Društvo je na območju današnje Republike Hrvaške delovalo v štirih državnih tvorbah, od obdobja Kraljevine Jugoslavije do Republike Hrvaške.

Različne politične okoliščine so narekovale načine in omejitve njegovega delovanja. Prvo obdobje je posebej zanimivo, saj so se tedaj postavljali temelji društva, ki so bili dovolj trdni, da so prenesli vse težave, ki so društvo spremljale na njegovi dolgoletni poti.
Ustanovitelj društva, ki se je takrat imenovalo Narodna knjižnica in čitalnica, je bil dr. Fran Zavrnik.

Za rojstni dan društva se šteje 9.11.1929, ko je pravila Narodne knjižnice in čitalnice potrdil «Veliki župan zagrebške oblasti».
V času med prvo in drugo svetovno vojno je bilo delovanje društva zelo plodno in je povezalo skoraj vse zagrebške Slovence in njihove prijatelje. Med drugo svetovno vojno, ko je delovanje društva prepovedala tedanja oblast Neodvisne države Hrvaške, društveni duh ni povsem ugasnil, saj so zagrebški Slovenci v društvenih prostorih pomagali rojakom, ki so bili izgnani iz Slovenije. V letih po drugi svetovni vojni je društvo doživelo veliko vzponov in padcev, preživljalo je težke dneve zaradi občasnih notranjih razdorov, ki so bili posledica družbenih in državnih sprememb. Po razpadu SFRJ ter nastanku Republike Slovenije in Republike Hrvaške je društvo svoje delovanje usmerilo k uresničitvi ideje, da bi Slovenski dom postal dom vseh Slovencev v Zagrebu in vseh tistih, ki se radi družijo z njimi. Ta ideja je močno živa v srcih članov društva in njihovih prijateljev.

V osmih desetletjih delovanja je doživelo veliko vzponov in padcev, vendar je ostalo stičišče zagrebških Slovencev in njihovih prijateljev.
Društvo ponosno ohranja slovenstvo v Zagrebu.

 

Slovenski dom, Kulturno prosvetno društvo „Bazovica“, Reka

 

Slovence na Reki zgodovinski viri omenjajo že v 15. stoletju. V začetku 19. stoletja je šestina prebivalstva doma govorila v enem od slovenskih narečij. Po drugi svetovni vojni je Reka postala največje pristanišče in industrijsko središče, kar je sprožilo nov val priseljevanja Slovencev na to območje.

Slovenci na Reki so se organizirano prvič zbrali jeseni 1947, na pobudo učiteljice Zore Ausec, in ustanovili Slovensko kulturno-prosvetno društvo. Poimenovali so ga po kraju Bazovica, kjer so padle prve slovenske žrtve fašizma. Člani so skozi čas dosegali pomembne uspehe na glasbenem, plesnem in dramskem področju.

Ko so nekdanje republiške meje postale državne, so Slovenci na Reki postali nacionalna manjšina v tuji državi, zato je potreba po pripadnosti svojemu narodu naraščala. Slovenski dom Bazovica je na široko odprl vrata vsem, ki so začutili, da bodo v njem lahko doživeli delček domačega kraja, govorili v maternem jeziku in se ukvarjali z ljubiteljsko kulturo, da bi ohranili ljudske običaje.
KPD Bazovica v novi državi Hrvaški ni več zgolj mesto za ljubitelje slovenske kulture. S konzularnimi dnevi, ki potekajo v organizaciji slovenskega veleposlaništva na Hrvaškem, in vsesplošnimi informacijami o Sloveniji, je prerasel v pravo informacijsko središče za rojake s širšega območja Kvarnerja, otokov, Istre in Gorskega Kotarja.

Društvo ima 2500 registriranih članov, mnogi med njimi delujejo v vsaj eni izmed enajstih ljubiteljskih skupin, ki so (vsaka zase) zelo aktivne. Te skupine so:

  • Mešani pevski zbor
  • Dramsko-recitatorska skupina
  • Planinska skupina
  • Folklorna skupina
  • Plesna skupina
  • Fotografska skupina
  • Mladinska skupina
  • Glasbena skupina
  • Skupina za raziskovanje slovenske kulturne dediščine
  • Likovna skupina

V naših prostorih pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS poteka tudi dopolnilni pouk slovenskega jezika s kulturo.
V prostorih Slovenskega doma KPD Bazovica je bila spomladi 2017 odprta prva raziskovalna enota Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane na Hrvaškem.

Društvo je izdalo več knjig, med njimi dvojezično znanstveno monografijo z naslovom Slovenski dom KPD Bazovica (v slovenščini in hrvaščini), ter zgoščenki Mešanega pevskega zbora KPD Bazovica.

 

Kmetijska izobraževalna skupnost - KIS Gorski Kotar

 

Društvo Kmetijska izobraževalna skupnost - KIS Gorski kotar je edino društvo Slovencev na Hrvaškem, ki deluje na gospodarskem področju.  Kot samostojno društvo obstaja od leta 2014, še prej pa je nekaj let delovalo kot kmetijska sekcija Slovenskega kulturnega društva Gorski kotar. Področje njegovega delovanja je zelo razvejano. Ukvarja se z velikim številom stvari, od pridelave zelenjave in povrtnin v lastnem rastlinjaku, ki so ga postavili s finančno pomočjo Urada, do izvajanja številnih izobraževalnih projektov s področja kmetijstva, kjer tesno in plodno sodelujejo s Kmetijskim zavodom Ljubljana. Skupaj z društvom Trbuhovica pripravijo vsako leto veliko ter odmevno turistično prireditev, ki v Prezid privabi številne obiskovalcev iz vseh koncev Slovenije, pa tudi Hrvaške.   

Društvo ima okrog 50 aktivnih članov, ki se tudi sicer bavijo s kmetijstvom

 

Slovensko društvo Ajda, Umag

 

SKD Ajda je najmlajše slovensko kulturno društvo na Hrvaškem, ustanovljeno leta 2011. Je član Zveze slovenskih društev na Hrvaškem in Koordinacije istrskih slovenskih kulturnih društev.

Društvo ohranja slovenščino, slovensko kulturo in identiteto, tako s svojim delom kot z branjem slovenskih knjig, ustanavljanjem slovenskih literarnih kotičkov v knjižnicah in organizacijo tečajev slovenskega jezika. Uveljavilo se je v kulturnem življenju Umaga in okolice. Nastopa tudi drugod v Istri in na Hrvaškem, v Sloveniji in v BiH.

Člani društva so dvakrat gostovali v oddaji Dobro jutro RTV Slovenija. 16. junija 2015 so v ljubljanskem studiu zapeli pesem Škrjanček, po kateri so postali prepoznavni, 7.9.2016 pa je televizijska ekipa v Umagu posnela predstavitev drauštva; zbor je prepeval slovenske ljudske pesmi, miza je bila prepolna tradicionalnih jedi in sladic. Tudi RTV Koper-Capodistria delovanje društva spremlja od samih začetkov, snema oddaje o dogodkih v društvu in objavlja prispevke o Ajdi na portalu za Slovence v zamejstvu in po svetu (http://svsd.rtvslo.si/).
Štirje osrednji tradicionalni dogodki za društvo so: Prešernov dan z gostovanjem znanega slovenskega pisatelja, svečani koncert zbora Ajda in gostujočih umetnikov ob majski obletnici delovanja društva, udeležba na čezmejnem srečanju slovenskih kulturnih društev iz hrvaške, slovenske in italijanske Istre, sodelovanje na Dnevih slovenske kulture v Istri tretji teden oktobra, ko se na sedežu istrskih slovenskih kulturnih društev vsak dan nekaj dogaja: koncert, balet, literarni večer, dramska predstava, film.
Najbolj prepoznavna skupina v društvu je Ženski pevski zbor Ajda. Sestavlja ga 20 ljubiteljskih pevk pod vodstvom Vesne Car. Začetki so bili spontani; članice društva so po vsaki prireditvi prepevale ljudske pesmi, resne vaje pa so se začele po gostovanju sarajevske Camerate slovenice in povabilu na Cankarjeve dneve v Sarajevo. Od takrat se nastopi kar vrstijo. Leta 2017 je zbor prvič nastopil na prireditvi Primorska poje in odprl koncertni večer 3. marca na Dobrovem.

Literarna skupina o vseh dogajanjih poroča na FB in v različnih časopisih.

Kulinarična skupina pod vodstvom Monike Vračar po vsaki prireditvi predstavi tradicionalne slovenske jedi in sladice; posebej znana je po dobri slovenski potici.

Folklorna skupina pod vodstvom Evelin Semeši je prvič nastopila na vseslovenskem srečanju v Opatiji in dobila velik aplavz.

 

Slovensko društvo Istra, Pulj

 

Slovensko kulturno društvo Istra iz Pulja je bilo ustanovljeno junija leta 2001. Prve pobude za ustanovitev društva so se porodile že veliko prej. Leta 1993 se je približno sto Slovencev zbralo v mestnem odboru Gregovica in ustanovljena je bila Unija Slovencev Istrske županije. Predsednik je bil Andrej Velkavrh, namestnika pa Vinko Knez in Marija Langer. Delovanje Unije je zamrlo, slovenska skupnost pa je spet kulturno zaživela z ustanovitvijo društva. Predsednica je Danica Avbelj.     

 

Slovensko društvo Triglav, Split

 

SKD Triglav je bil ustanovljen 9. maja 1992. Prvi predsednik je bil Boštjan Matjaž Kordiš. Ustanovnih članov je bilo 350. Število članov se je povzpelo na skoraj 1400, vendar je aktivnega članstva manj; to se ves čas vrti okoli 350.

Po večkratnih selitvah se je društvo ustalilo v zelo primernih, lepih prostorih na Kmanu.

Društvo je član krovne organizacije Zveze slovenskih društev na Hrvaškem.

Triglav povezuje Slovence v Splitu, okolici in na Hrvaškem, spodbuja medsebojno spoznavanje in druženje, vzpostavlja društvene in kulturne vezi s Slovenijo ter tudi z okoljem, kjer deluje.

Ohranja in krepi slovensko samozavest, identiteto, slovenski jezik, neguje običaje, kulturno dediščino in kulturno-zgodovinske vrednote.
Skrbi za različne oblike pomoči in obveščanja, pripravlja kulturna, znanstvena in strokovna srečanja, sodeluje na tribunah, prireditvah in drugih oblikah druženja in združevanja.

Z gledališkimi, glasbenimi in folklorno-plesnimi prireditvami, razstavami, literarnimi večeri in predavanji spodbuja in razvija slovensko kulturno dejavnost, jo utrjuje v življenjskem okolju ter jo tako bogati in plemeniti.

V društvu delujejo:

– mešani pevski zbor, ki ga vodi Tatjana Kurajica,

– slikarska skupina, vodi jo Ivan Kosmos,

– sekcija klekljanja idrijske čipke, ki jo vodi Katica Kaštelan,

– planinska sekcija, vodi jo Ana Šušmelj,

– otroška sekcija Kekec, voditeljici Lile Mužinić in Vera Hrga,

– dopolnilni pouk slovenskega jezika vodi učiteljica Vera Hrga,

– četrtletno izhaja glasilo Planika, urednica je Vera Hrga,

– v društvenih prostorih je tudi zelo bogata knjižnica, ki jo vodi Ana Matusinović.

 

Slovensko društvo Lipa, Dubrovnik

 

Slovensko kulturno društvo Lipa je bilo ustanovljeno 13. maja leta 2001. Njegovi člani so Slovenci in njihovi potomci, ki živijo v Dubrovniško-neretvanski županiji. Društvo ima 80 članov.


Na prvi skupščini je bil sprejet statut društva in izvoljen izvršni odbor, ki šteje devet članov. Društvo se je uradno registriralo julija leta 2001. Marca leta 2002 je postalo član Zveze slovenskih društev na Hrvaškem.


Leta 2006 je društvo
začelo s poukom slovenskega jezika, ima pa tudi svojo dramsko skupino.


SKD Lipa razvija in širi stike med Slovenci in njihovimi potomci na jugu Dalmacije.

 

Slovensko društvo Snežnik, Lovran

 

SKD Snežnik Lovran je bilo ustanovljeno 19. marca leta 2005 na pobudo sveta slovenske narodne manjšine občine Lovran.


Namen društva je ohranjanje in razvijanje narodne zavesti, kulture, slovenskega jezika in slovenske identitete.


Društvo se je takoj po ustanovitvi registriralo in začelo z delovanjem. Že prvo leto je stekel pouk slovenščine, ki ga od takrat pripravljamo vsako leto. Poleg mlajših članov ga obiskujejo tudi starejši člani, ki imajo zaradi asimilacije že težave s slovenščino. Društvo redno pripravlja kulturna dogajanja v svojih prostorih, kamor vabi tudi goste iz Slovenije. Med sekcijami so najbolj aktivne planinska, balinarska in plesna.


Društvo šteje prek 100 članov.

 

Slovensko društvo Lipa, Zadar

 

SKD Lipa so ustanovili 27. decembra 2004 na pobudo Darje Jusup in Marjane Mirković iz reškega društva Bazovica. Danes društvo šteje okoli 85 članov iz različnih krajev Zadrske županije, iz Zadra, Poljic, Kožina, Škabrnje, otoka Ugljana in Vira, Vrsi, Privlake, Biograda, Turnja in drugod.

 

Društvo s predstavitvijo tradicionalnih slovenskih dobrot in organizacijo nastopov folklornih, pevskih, harmonikarskih, tamburaških in citrarskih skupin iz kulturnih društev Slovenije in Hrvaške že vrsto let sodeluje na mednarodnem dnevu kulturne različnosti. Od leta 2006 društvo sodeluje tudi v Mostu prijateljstva, glasilu Koordinacije narodnih manjšin Zadrske županije.

 

Med pomembnejšimi dejavnostmi društva je likovna kolonija v Turnju, ki od leta 2008 v mesecu maju privabi ljubiteljske in akademske slikarje iz slovenskih društev na Hrvaškem, kakor tudi udeležence iz Slovenije.

 

Redno delujejo še planinska sekcija, fotografska sekcija in literarna sekcija.

 

Kulturno društvo Slovenski dom Karlovec

 

Kulturno društvo Slovenski dom Karlovec je bilo ustanovljeno leta 2006. Šteje 120 članov.

 

Namen društva je ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulture in jezika ter s tem ohranjanje identitete Slovencev v Karlovcu in Karlovški županiji.

 

Društvo Slovencev Labin

 

Društvo Slovencev Labin je bilo ustanovljeno aprila leta 2006.


Trenutno šteje 65 članov iz Labina, Raše, Kršana, Rapca in širšega območja nekdanje občine Labin.


Društvo je pripravilo nekaj srečanj tamkajšnjih Slovencev, predstavitev in razstav.

 

 

Slovensko kulturno društvo Stanko Vraz, Osijek

 

Društvo je nastalo 15. novembra leta 2006 in zdaj šteje 48 članov, ki prihajajo iz Osijeka in Slavonije. Redno delujejo šola slovenskega jezika in kulture.


Društvo je pripravilo ambiciozen kulturni program, ki želi prikazati, da Slovenci v vzhodnem delu Hrvaške želijo ohraniti svojo kulturo in jezik.

 

Slovensko kulturno društvo Lipa, Buzet

 

Slovensko kulturno društvo Lipa Buzet je bil ustanovljeno novembra 2007. Ima 58 članov.


Člani društva sodelujejo na tradicionalnih prireditvah na Hrvaškem, v Italiji in Sloveniji, med drugim se udeležujejo proslav slovenskega kulturnega praznika (Prešernovega dneva), čezmejnih dogodkov, vseslovenskih srečanj na Hrvaškem in dnevov slovenske kulture v Istri.


Društvo deluje v Narodnem domu Buzet, kjer ima kot podnajemnik na voljo dva prostora, pisarno in dvorano. V manjšem prostoru potekajo sestanki, v dvorani pa kulturne prireditve.


V okviru društva delujejo vokalno-inštrumentalna skupina, potekajo pa tudi likovne delavnice, tečaji harmonike, kitare in sintetizatorja ter dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture.

 

Slovensko kulturno društvo Oljka, Poreč

 

 

Slovensko kulturno društvo Nagelj, Varaždin

 

 

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Erjavčeva 15
1000 Ljubljana

tel: +386 1 230 80 00
fax: +386 1 230 80 17

E-pošta: urad.slovenci@gov.si

2020 © Vse pravice pridržane.

Skip to content